RORburgring

Na podzim roku 2016 se nám podařilo pronajmout velký kus pozemku v areálu firmy Lahos, na kterém v současné době budujeme dráhu – RORburgring. O našem dřívější působení a snaze o vybudování dráhy více zde.

Z původního zalesněného pozemku jsme postupem času vybudovali plochu o velikosti 1700m² pokrytou jílem, na které se bude nacházet samotná dráha. Mimo klasické skoky, lavice, boule a jiné térenní “nerovnosti” je plánované i mimoúrovňové křížení.

V současné době není k dráze přivedená elektřina, nicméně pro závodní potřeby je dočasně uvažováno využití elektrocentrál.

Veškerou fotodokumentaci z výstavby dráhy lze nalézt zde

Technické údaje:

Délka:
Povrch: Jíl/Hlína
Převýšení: 3m
Terénní překážky:
Startovních pozic:
Kapacita tribuny:

 

Provozní řád RC dráhy:

Vstupem na dráhu se zavazujete k dodržování právních předpisů ČR a provozního řádu RC dráhy.

 1. Vstup a činnost v areálu RC dráhy musí být v souladu s tímto provozním řádem a je na vlastní nebezpečí. Děti do 12 let se mohou v areálu pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18ti-let.
 2. Činnost v areálu RC dráhy je řízena pokyny organizátorů, případně vedení spolku
  Rc Off-road Racing Ostrava.
 3.  Veškeré činnosti a práce na dráze mohou být provozovány pouze po dohodě s organizátory, případně s vedením spolku Rc Off-road Racing Ostrava. Oznámení o činnosti 
 4. Každý návštěvník RC dráhy je povinen udržovat čistotu a odpadky odkládat výhradně do odpadkových košů. Za vyprázdnění odpadkových košů odpovídá organizátor, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 5. Jízda s RC modely je povolena pouze na místech k tomu určeným, zákaz jízdy s modely v depu.
 6. Při létání s modely k tomu určenými, dbát zvýšené opatrnosti, zákaz létání s modely v depu.
 7. Během závodů, zákaz vstupu nepovolaným osobám do dráhy a do oblasti “startovací lavice”.
 8. V době pohybu na dráze a v jeho okolí se musí každý chovat tak, aby nezpůsobil škodu.
 9. Na dráze je zakázaná jízda na kolech, koloběžkách, motorkách a jiných dopravních prostředcích.
 10. Při zjištění závady okamžitě ohlásit tuto skutečnost organizátorům, případně vedení spolku Rc Off-road Racing Ostrava.
 11. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu.

Tento provozní řád areálu RC dráhy byl schválen Radou spolku Rc Off-road Racing Ostrava dne 1. 1. 2019 a je platný od 1. 4. 2019

Provoz a údržba naší dráhy něco stojí, proto Vás žádáme o uhrazení poplatku za užívání dráhy a to ve výši 50Kč/hod. na účet 2701216233/2010, pro přímou platbu stačí naskenovat QR kód:

Pozn.: QR kód je důležité naskenovat
přes aplikaci internet banky.

Kontaktní informace:
Rc Off-road Racing Ostrava

roro@rorostrava.cz

 

 

V Současnosti je dráha stále ve výstavbě a není v provozuschopném stavu. Vstup na dráhu povolen pouze s vědomím vedení spolku RORO!

Sdílej